„Półksiężyce i gwiazdy“

 

 

Tatarzy, polscy muzułmanie związani są z historią Polski od setek lat i uznaje się ich za najstarszą mniejszość islamską zamieszkującą tereny Europy.

Przez ponad sześćset lat swojej obecności na ziemiach polsko-litewskich wizerunek islamu jako religii nieortodoksyjnej kształtowali Tatarzy.

Tożsamość tatarska przenika się z tożsamością muzułmańską i jest z nią nierozerwalnie połączona.

Nie koliduje jednak to z funkcjonowaniem w polskim społeczeństwie.

Tatarzy związani są ze swoim państwem, nie tylko poprzez więzi instytucjonalne, lecz także poprzez poczucie wspólnoty kulturowej i pamieć o wspólnych dziejach.

Dzięki swoim zwyczajom i obrzędom zachowali poczucie odrębności religijnej. Ich żywa, muzułmańska tradycja wzbogaca kulturę Polski, wprowadzając do niej swoisty pierwiastek tajemniczości i Orientu.

W Polsce żyje obecnie około 3000 Tatarów

W moim projekcie „Półksiężyce i gwiazdy“ skupiam się obszarze Podlasia, kolebki Tatrów Polskich. Jako mniejszość etniczna są „perełką Europy“.

Podlasie jest skarbnicą różnorodności.Słynie z tzw. „polskiego orientu“.

Tak  nazywany jest szlak miejscowości związanych z ich kilkusetletnią historią osadnictwa na ziemiach polskich.

Od ponad pół roku fotografuję  ten malowniczy, ale też bardzo zróżnicowany świat polsko-białoruskiego pogranicza, jego nietuzinkową strukturę kulturową, religijną czy krajobrazową.

Fascynują mnie menstruacyjnie czerwone pola, miliony  krzyży tworzących abstrakcyjne potwory, suche lasy w kolorze importowanego piwa, czy surrealnie banalne przeciwstawienia i wzajemne przenikania religijnej mozaiki.

Podlasie penetruje moją głową,tak jak ja penetruję jego najmniej oczekiwane, ale też bardzo statyczne wizulane niespodzianki. Nie ma tu głównego bohatera. Przestrzeń utożsamia się ze swą widownią, tak samo jak widownia utożsama ze swą przestrzenią.

„Półksiężyce...“ są opowieścią nielinearną,pozbawioną konwencjonalnej,linearnej struktury narracyjnej tym samym odrzucając ideę silnej indywidualnej charakteryzacji Podlasia,którego zwyczajnie nie da się zaszufladkować.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zrealizowano w  ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 

ENGLISH VERSION BELOW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halfmoons and the stars

 

Tartars, Polish Muslims have been associated with the history of Poland for hundreds of years and are considered as the oldest Islamic minority inhabiting Europe. For over six hundred years of its presence in the Polish-Lithuanian lands, the image of Islam as an unorthodox religion shaped the Tatars. The Tartar identity is interwoven with the Muslim identity and is inextricably linked to it. This does not interfere with functioning in Polish society. The Tatars are connected with their country, not only through institutional ties, but also through a sense of cultural community and a sense of common history. Thanks to their customs and rituals they retain a sense of religious separateness. Their living Muslim culture enriches the culture of Poland, introducing a particular element of mystery and Orient. About 3,000 Tatars live in Poland today In my project "Half Moon and Stars" I focus on the area of ​​Podlasie, the cradle of the Polish Tatras. As an ethnic minority they are "the pearl of Europe". Podlasie is a treasure trove of diversity. "Polish Orient".

This is also called a trail of places related to their several hundred years of settlement history in Polish lands. For over half a year I have been photographing this picturesque but also very diverse world of Polish-Belarusian borderland, Its unconventional cultural, religious or landscape structure. I am fascinated by menstruating red fields, millions of crosses forming abstract monsters, dry forests in the color of imported beer, or surreal banal contrasts and mutual penetration of religious mosaics. Podlasie penetrates my head, as I penetrate its least expected, but also very static visual surprises. There is no main character here. The space is identified with its audience, just as the audience identifies with its space.

" Halfmoons and the stars“ are a non-linear story, devoid of conventional, linear narrative structure, thereby rejecting the idea of ​​a strong individual characterization of Podlasie, which is simply inconceivable.

 

"Half Moon and Stars" are a scholarship project of the Minister of Culture and National Heritage in the 2nd edition of the competition for creative scholarships and scholarships for the promotion of culture in 2017